UDkt Aaron Motsolaedi, uNgqongqoshe Wezempilo eNingizimu Afrika; uDkt PN Govender noSolwazi Mergan Naidoo.