UDkt Pamela Pillay onguMholi Wezemfundo Kwezokufunda Nokufundisa eSikoleni Sezifundo Zokuxilonga Imithi kanye noKwelapha.

Usuke Enhluphekweni Waya Esikhundleni Sobuholi

Click here for English version

UDkt Pamela Pillay usuka kude njengoba eseqokwe njengoMholi Wezemfundo Kwezokufunda Nokufundisa eSikoleni Sezifundo Zokuxilonga Imithi kanye noKwelapha (i-LMMS). Uhola uhlelo lwe-UKZN Body Donor futhi ungumcwaningi ovakashile ohlelweni oluphambili lwe-United States National Institutes of Health (i-NIH) oluxhase uhlelo lwe-Developing Research Innovation, Localisation and Leadership in South Africa (DRILL).

UPillay wakhulela elokishini lasePhoenix enyakatho netshonalanga yeTheku futhi waphothula umatikuletsheni wakhe e-Solvista Secondary school. Ekhulela emphakathini omncanyana, nobambisene; wakhuthazwa amalungu omndeni wakhe, abalingani kanye nabafundi bakhe ukubekezela. Uphothule iziqu zakhe zokuqala nezobudokotela e-UKZN futhi usiza abafundi abaningi ngeziqu zabo ze-Onazi, Mastazi nezobuDokotela. Izihloko anentshisekelo ngazo kwezokucwaninga ukwehlukahluka kwemizimba yabantu, ezomthetho kwezokwelapha ama-bioethics kanye nokuziphatha okuhle kwezokucwaninga. Ohlelweni lwe-DRILL, ungumcwaningi ovakashile emkhakheni wezenqubonhle kwezoCwaningo lweZempilo.

UPillay unentshisekelo enkulu ngohlelo lokunikela ngezitho zomzimba. Uphawule wathi, ‘Uhlelo lokunikela ngezitho zomzimba lungena ngaphansi kokuFunda Nokufundisa; ngakho-ke, ngithathe lesi sikhundla sokuba ngummeleli wezomkhakha wezemfundo. Lo ngumsebenzi omkhulu kodwa sinalo ithimba elibhekelele lokhu elibandakanya i-Senior Technician, i-Academic Leader of Research nezinye izifundiswa zomnyango. Njengoba izifundo zami ze-PhD zihlobene nezinqubo zokutholwa kwezidumbu zabantu eziKhungweni Zemfundo Ephakeme eNingizimu Afrika, senginentshisekelo yokwakha ubudlelwane nomphakathi ngokuqwashisa mayelana nokunikela ngezitho zomzimba.’

Ukuthatha le ndima yokuba ngumholi wezemfundo kuwumsebenzi owethusayo kodwa uPillay ukwenze lokhu ngenkuthalo enkulu. ‘Isikhundla sami esisha sobuholi siyisinyathelo esilandelayo kule ndlela yami yokuthuthuka njengomuntu kanye nasohambweni lwami lwezemfundo. Nginomdlandla omkhulu ngalokhu kuqokwa okuyingqayizivele njengoba kungenza ngibe yisifundiswa, umholi ekufundeni nasekufundiseni kanye nomcwaningi. Umbono wami… ukuhlinzeka ngokweseka ngokubambisana nabasebenzi abaqeqeshiwe bezemfundo ukuze kusetshenziswe amasu okufunda nokufundisa eSikoleni se-LMMS angabazuzisa abafundi futhi andise imiphumela. Ngaphezu kwalokho, iSikole sizobe sibhekene nezinguquko zohlelozifundo lweziqu zesayensi yezokwelapha futhi mina namalungu ethimba lami sizobandakanyeka ngokugcwele ngaphakathi kweSikole ukuqinisekisa ukuthi le phrojekthi iyaphothulwa ekupheleni kwesikhathi sami seminyaka emithathu. Ngizolwela iqophelo eliphezulu ekufundeni nasekufundiseni ku-LMMS.’

UPillay usebenza njengelungu lomkhandlu we-Anatomical Society of Southern Africa (ASSA), usihlalo weKomiti Lezimilo Kwezokucwaninga kwe-ASSA Anatomy kanye nomunye wosihlalo be-ASSA Clinical Anatomy Research Group. Useshicilele amaphepha angaphezu kwangama-20 kumajenali agunyazwe ngabe-ISI futhi usebenza njengombuyekezi wangaphandle nomhloli wangaphandle kwamanye amanyuvesi. Ushadile futhi unendodana eneminyaka eyisikhombisa ubudala, uKeolan.

‘Ekhaya, ngiyasazisa kakhulu isikhathi somndeni wami. Ngithanda ukuthi ngingumama onobungani nokumnandi ukuhlala naye, ngihlale ngizidlalela (futhi ngingenangcindezi). Kanti futhi ngibonga kakhulu ukuba nomyeni ongesekayo ohambweni lwami lwezemfundo,’ kusho uPillay.

Amagama: MaryAnn Francis

Isithombe: Rajesh Jantilal