uDkt David Bishop osanda kwenza ucwaningo oluqhakambise isidingo sokwandiswa kokuphepha ngesikhathi sokubeletha ngomthungo.

Ucwaningo Luthole Ukuthi Kunesidingo Sokwandisa Ukuphepha Ekubeletheni Ngomthungo e-Afrika

Click here for English version

Imiphumela yocwaningo luqhakambise isidingo sokwandiswa kokuphepha ngesikhathi sokubeletha ngomthungo.

U-Dkt David Bishop, oyi-Honorary Clinical Associate eMnyangweni WezokuBulala imiZwa Yomuntu Okwesikhashana, uwumbhali wocwaningo oluthi Maternal and Neonatal Outcomes after Caesarean Delivery in the African Surgical Outcomes Study: a 7-day Prospective Observational Cohort Study, olusanda kushicilelwa emqulwini ohlonishwayo wezesayensi i-The Lancet Global Health.

Imiphumela yalolu cwaningo iqhakambisa isidingo sokwandisa kokuphepha ngesikhathi sokubeletha ngomthungo, phecelezi i-Caesarean section, ikakhulu ngenxa yokuthi lokhu kuhlinza kuvamile e-Afrika.

Lolu cwaningo, olubandakanye omame abayizi-3 500, lwenziwe ezibhedlela ezingama-183 emazweni angama-22 ase-Afrika. Kulinganiselwa kumaphesenti angama-40 izibhedlela zaseNingizimu Afrika, kuthi kuzo zibe yi-14 eziKwaZulu-Natali ezibhekiwe kulolu cwaningo.

Ucwaningo luveze ukuthi owesifazane oyedwa kwabayisithupha uba nenkinga ngemuva kokubeletha, okuyisibalo esiphindwe kathathu kwesabesifazane baseMelika ababa nezinkinga zokubeletha ngomthungo. Kutholakale ukuthi ukopha ngesikhathi kuhlinzwa noma ngemuva kokuhlinzwa yinkinga evamile e-Afrika.

Ephawula ngemiphumela yocwaningo lwakhe, u-Bishop uthe: ‘Ukuphucula imiphumela yokubeletha ngomthungo kungasiza ukunciphisa izinga lokushona komama nabantwana, okungenza isimo sibe ngcono kwezempilo emhlabeni. Ucwaningo lwethu lungaba wusizo ekuphuculeni izinga lokuphepha ekubeletheni ngomuthungo kukamama nosana. Ezindaweni okudingeka kugxilwe kuzo kubalwa ukusheshe kubonakale ingozi (njengokopha), ukunciphisa isikali somjovo wokubulala imizwa yomuntu ikakhulu lapho lilincane igazi, ukuphucula isimo sokutholakala kwegazi nemikhiqizo yegazi ehlala isikhathi eside, nezindlela ezintsha zokuqeqesha abantu abajova abangebona odokotela kanye nosizo olutholakala kwi-internet noluphathekayo.’

Lolu cwaningo luyingxenye yomsebenzi omkhulu owaziwa ngokuthi yi-African Surgical Outcomes Study (i-ASOS) obheka imiphumela yokuhlinzwa kuzo zonke iziguli esikhathini esiyisonto ezibhedlela ezingama-247 emazweni angama-25 ase-Afrika. Inhloso yalolu cwaningo olubanzi lwase-Afrika wukuqhamuka nekhambi lokwehlisa izinga lokushona kwabantu e-Afrika yonkana. Kulolu cwaningo, kutholakale ukuthi ukubeletha ngomthungo wokuhlinza kuvame kakhulu kunezinye izindlela zokuhlinzwa.

Lolu cwaningo luveze ukuthi ukuhlinzwa okuningi wukubeletha ngomthungo lapho abantu besifazane besuke sebevele besengcupheni yokuba nezinkinga zokuhlinzwa. Abacwaningi bathole ukuthi kunesidingo sokuphucula indlela yokuhlinza, nempatho yongoti nendlela yokuhlinzwa ephephile yokuhlinza abantu besifazane ngenkathi bebeletha ngomthungo.

Eminye imiphumela yocwaningo iveze ukuthi kunokuntuleka kokunakekelwa ongoti, lapho kunongoti owu-0.7 obheke abantu abayi-100 000. Izibhedlela ezibhekiwe bezinongoti abathathu bezifo zabantu besifazane, odokotela abahlinzayo abathathu, nodokotela ababulala imizwa yomuntu ababili vo. Cishe uyedwa kwabane umuntu wesifazane ojovwa wumuntu ongesiye ungoti wokujova, kanti njengoba ukushona okungamaphesenti ali-10 kwenzeka ngenkathi abantu bejovelwa ukubeletha ngomthungo, abacwaningi baqhakambise isidingo sokuhlinza okuphephile kubantu besifazane ababeletha ngomthungo.

‘Okuxakayo wukuthi njengoba amazwe amaningi ehlose ukunciphisa izinga lokubeletha ngomthungo kodwa e-Afrika ukubeletha ngomthungo kusahamba phambili. E-sub-Saharan Africa ukubeletha ngomthungo kumile kumaphesenti awu-3.5 nakuba leli zinga lehla emhlabeni. Ukuphucula indlela yokuthola usizo lokuhlinzwa ingasiza iziguli ukuthi zigweme ukugula ngemuva kokuhlinzwa, kugwemeke nokufa kodwa kumqoka ukuthi lobu bungcono buhambisane nezinhlelo ezihlose ukuphucula ukuphepha kwabantu ababeletha ngomthungo, ’ kusho uSolwazi Bruce Biccard, obehola ithimba labacwaningi.

U-Biccard wayeyi-Associate Professor e-UKZN eMnyangweni wezokubulala imizwa uma kuhlinzwa kanti manje usese-University of Cape Town emnyangweni ofanayo.

U-Bishop, owungoti wezokujova uma kuhlinzwa oyi-District Clinical Specialist eMgungundlovu District eKwaZulu-Natali, uyi-Honorary Clinical Associate eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. Ugxile ekuhlinzeni abantu besifazane, ukujova abashile nabakhubazeke imizwa. Uwumhloli we-NCCEMD wesifundazwe nomengameli we-Obstetric Anaesthesia Special Interest Society. Usanda kwenza ucwaningo lweziqu zobudokotela ngezindlela zokuhlinza umgogodla ezimweni lapho kuntuleka izinsizakusebenza.

Amagama: ngu-MaryAnn Francis no-Dkt David Bishop