Obengumsizi Wasekhaya Wesikhashana Uthole Iziqu Zobudokotela

U-Pamela Sithole ubenza izifundo zakhe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eSikoleni Sezifundo Zokwelapha i-Nelson R Mandela futhi esebenza njengomsizi wasekhaya.
May 30, 2018

You Also May Like