Ababhali bencwadi entsha, i-Dermatology Comprehensive Handbook for Africa, uSolwazi Ncoza Dlova noSolwazi Anisa Mosam.

Isayensi Yezifo Zesikhumba Iyabhekisiswa e-UKZN

Click here for the English version

Umnyango WezeSayensi Yezifo Zesikhumba ibambe umhlangano i-UKZN General Practitioner Dermatology Summer Update oyimpumelelo ubambisene nabakwa-Adcock Ingram ekhempasini Yezifundo Kwezokwelapha eThekwini.

Abahlele lo mcimbi, oSolwazi Ncoza Dlova kanye noSolwazi Anisa Mosam uthe lo mhlangano ungeminye yeminingi esazolandela.

Bangaphezulu kwama-200 abantu baKwaZulu-Natali abebehambele lo mcimbi obuhlanganise nokwethula kwezinkulumo eziyi-18 zabelaphi besikhumba abafundisayo nabazisebenzayo lapho bebekhuluma ngezihloko ezithinta izinkinga zesikhumba ezijwayelekile njengezinduna, i-ekzima, nepsoriyasisi, i-HIV nesikhumba, ukuqothuka kwezinwele, umdlavuza wesikhumba, ukuhlinzwa okuncane, nezinkinga zebala lesikhumba kanye nokuhlinzwa okulungisa ubuso.

Incwadi kaDlova no-Mosam entsha ethi: Dermatology Comprehensive Handbook for Africa yethulwe emhlanganweni.

Umfundi weziqu ze-MBChB uMnu Sibonga Lobengula uthe: ‘Incwadi yinhle kakhulu. Sithemba ukuthi sizoyithola ingenye yezincwadi ezihlonziwe esifunda ngayo esingayisebenzisa ukuze senze umsebenzi wesikole.’

Ngokwesaveyi eyenziwe, abebehambele lo mhlangano abaningi bawuthole unosizo olukhulu futhi baphakamisa nokuthi ube yinto yaminyaka yonke ukuze ubalekelele ekuhlaleni benolwazi lokuthi kwenzekani emkhakheni Wesayensi Yezesikhumba.

Amagama: ngu-Nks Lihle Sosibo