Ngenkathi kwedluliswa umnikelo wemitholampilo engomahambanendlwana. Kusukela kwesobunxele yiNhloko yezokulwa ne-COVID-19, uSolwazi Mosa Moshabela; uNdunankulu wase-KZN, uMnu Sihle Zikalala; uSolwazi Busi Ncama; noNgqongqoshe wezeMpilo e-KZN, Nks Nomagugu Simelane-Zulu.

I-UKZN Ibambisane Nesikhungo Ekukhuphuleni Izinga Lokuhlolela I-COVID-19 eKZN

Click here for English version

IKolishi LeziFundo ZezeMpilo e-UKZN lethule imitholampilo engomahambanendlwana eyishumi yokuhlolela i-COVID-19 emNyangweni wezeMpilo waKwaZulu-Natali (KZN).

Lo mnikelo, owenzelwe e-Disaster Management Centre yaseKZN, udluliswe nabasebenzisana neNyuvesi kulo mkhankaso okuyi-Aurum Institute ngenkampani engaphansi kwayo i-GHI, nabaxhasi i-Nedbank, i-Spar Group ne-Chroma Capital.

Le mitholampilo inezinto zokusebenza nabasebenzi abaqeqeshiwe ukuze ikwazi ukuhlola abantu abaphakathi kwama-120 nama-150 ngesikhathi esingamahora ayisithupha ngosuku.

IDini yezoCwaningo eKolishi, uSolwazi u-Anil Chuturgoon, ithe: ‘Inhloso yalo mkhankaso ukufinyelela ebantwini abampofu kakhulu KwaZulu-Natali ekuhloleleni i-COVID-19. Konke ukuhlola kumahhala emphakathini.’

‘Ngokubambisana ne-Aurum Institute, sizohlola amasampula atholakala ngamaswabhu olibo athathwa uma kuhlolwa. Lamaswabhu olibo azobe esehlolwa emagumbini okucwaninga asezingeni eliphezulu ase-UKZN ngokwenza i-Polymerase Chain Reaction (i-PCR) ezosenza sikwazi ukukhulisa amasampula atholakale kumaswabhu olibo ukuze acwaningwe kabanzi. I-UKZN izobe isihlaziya imiphumela ezobe isiyidlulisela kwi-COVID-19 National Command Centre,’ kusho u-Chuturgoon.

IPhini leSekelashansela neliyinHloko yeKolishi, uSolwazi Busisiwe Ncama lithe: ‘Lo mkhankaso wobambiswano uhambisa nenjongo yeKolishi yokuthi kube nobulungiswa bezempilo emphakathini. Siphokophela ukufaka bonke abantu ikakhulukazi abantu abahlwempu. Siyabonga kubona bonke abalingani bethu ngokuthi kwenzeke loku nasethimbeni lase-UKZN elihola lo mkhankaso ngaphansi kweso likaSolwazi Churtugoon.’

Leli thimba elisezingeni eliphezulu lizobheka, lihlole igciwane ngendlela ehambisana nemigomo yomNyango wezeMpilo. Ithimba lase-UKZN lizokwenza ucwaningo olunzulu ngaleli gciwane.

USolwazi Veron Ramsuran, umcwaningi ogxile kwimiphumela e-UKZN nase-KRISP, uthe: ‘Sibambisene ne-Aurum Institute, i-Global Health Innovations (i-GHI) ne-UKZN ukuhlola umphakathi ngendlela engabizi. Sisebenzisa izinto zethu zokuhlola, sihlose ukuthi nathi sibe neqhaza elibonakalayo. Sishintsha indlela ezemfundo ephakeme nezokuxilonga okusebenza ngayo ngokubambisana ngalesi sikhathi sobhubhane.’

Okumqoka ngalo mkhankaso ukuhlola ngesayensi okushaya emhlolweni kanti uDkt Ravesh Singh wase-UKZN ne-National Laboratory Services babeneqhaza elikhulu kulo mkhankaso. U-Singh uthe: ‘Njengososayensi wase-NHLS osebenzisana ne-UKZN kwezobhubhane i-COVID-19, ngilekelela ngokuqeqesha abacwaningi e-UKZN nase-GHI. Loku kuhlola obunobungoti kudinga ukuqeqeshwa kabanzi ukuqinisekisa ukuthi isimo sokuxilonga siyavuma nokuthi siyalandelwa ukuze kutholakale imiphumela eshaya khona.’

I-Global Health Innovations (i-GHI) yinhlangano yongoti bezesayensi abahlangane ngamakhono okulwa nobhubhane i-COVID-19 okukhona kuwona awobudokotela, awokucwaninga, awokubheka ngeso lokhozi, nawokwelapha izifo ngendlela engabizi.

I-Aurum Institute inegama elihle lokuba yisikhungo esivelele ekuhloleleni izifo ezithelelanayo. Ukulahlekelwa uSosayensi oMkhulu, uSolwazi Gita Ramjee ethathwa yi-COVID-19, kukhuthaze ithimba ukuthi lisebenze ngokuzikhandla ukulwa negciwane.

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe