Dr Veron Ramsuran, FLAIR Fellowship recipient.

FLAIR Fellowship for UKZN Researcher

Senior lecturer in the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences at UKZN, Dr Veron Ramsuran, has been awarded the UK Royal Society Future Leaders – African Independent Research (FLAIR) Fellowship. In conjunction with the African Academy of Sciences (AAS) the Fellowship aims to produce Africa’s next generation of independent research leaders undertaking cutting-edge research

Usuke Enhluphekweni Waya Esikhundleni Sobuholi

Click here for English version UDkt Pamela Pillay usuka kude njengoba eseqokwe njengoMholi Wezemfundo Kwezokufunda Nokufundisa eSikoleni Sezifundo Zokuxilonga Imithi kanye noKwelapha (i-LMMS). Uhola uhlelo lwe-UKZN Body Donor futhi ungumcwaningi ovakashile ohlelweni oluphambili lwe-United States National Institutes of Health (i-NIH) oluxhase uhlelo lwe-Developing Research Innovation, Localisation and Leadership in South Africa (DRILL). UPillay wakhulela elokishini lasePhoenix enyakatho

Odokotela Abahlinzayo Besifazane Bangenisa Emkhakheni Ogcwele Abesilisa

Click here for English version Ngaphansi kobuholi benhloko entsha uDkt Rajhmum Madansein, uMnyango we-Cardiothoracic Surgery e-UKZN uguqula enye yamagumbi okuhlinza iziguli ebeyikade yaziwa njengegcwele abesilisa balenza laba elawowonke umuntu. Lo Mnyango obe sematheni ngonyaka odlule uphinde wakhiqiza udokotela wokuqala wesimame onsundu eNingizimu Afrika ohlinzayo owungoti wenhliziyo, uDkt Lindiwe Sidali. Kuqopheke umlando ngenkathi kusebenza ithimba elihlinzayo

TIBA Initiative Makes Inroads

Launched a year ago, the College of Health Sciences’ Tackling Infections to Benefit Africa (TIBA) Initiative has made great progress in the community and within the College. The initiative is part of a multidisciplinary research programme involving nine African countries collaborating with the University of Edinburgh in the United Kingdom to tackle infectious diseases. To

School of Nursing and Public Health Inducts Masters and PhD Students

More than 30 new School of Nursing and Public Health Research Master’s and PhD students attended an induction day aimed at helping them ease into life as research students as well as introducing them to key personnel in the School. The programme consisted of several sessions designed to ensure a positive start to a research

Umcwaningi Osemusha Ubhekise Amabombo eCambridge University

Click here for English version Umcwaningi osemusha we-Multinational Lung Cancer Control Programme (i-MLCCP) Yasekolisi Yesayensi Yezempilo eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, uNksz Sinenhlanhla Zondo, ubabele e-Cambridge University, eNgilandi, ukuyokwenza izifundo zonyaka ze-MPhil Kwezempilo Yomphakathi. Umkhakha uyinhlanganisela yezifundo Zezempilo Yomphakathi neze-Epidemiology. UZondo wenza izifundo zokucubungula imininingwane ngokomgomo womsebenzi we-MLCCP ohlose ukuphucula izindlela zomphakathi zokuhlola nokwelapha umdlavuza wamaphaphu. Kumanje ulungiselela ukushicilela izahluko ezizophuma encwadini

UKZN Psychiatry Hosts Harvard

The Discipline of Psychiatry at the Nelson R Mandela School of Medicine co-ordinated a two-week research training programme from 4 to 15 February, focusing on epidemiology and biostatics with the Harvard T H Chan School of Public Health and the Broad Institute of MIT, US. The programme was aimed at developing research capacity among staff

Traditional Medicine on International Stage

KwaZulu-Natal’s Traditional Medicine Laboratory, under the leadership of Professor Nceba Gqaleni, hosted two health scientists from Canada, Drs Ian Tietjen and Malcolm Steinberg, members of the Faculty of Health Sciences at Simon Fraser University in Vancouver, Canada. Tietjen and Steinberg have an interest in working with traditional healers, their patients and their communities in mutually-beneficial and

CHS Welcomes Seasoned HR Consultant

The College of Health Sciences welcomed Mrs Sibongile Msomi to its staff contingent. Msomi joins the College as the Senior HR Consultant for the School of Clinical Medicine, College Deputy Vice-Chancellor and Director: Professional Services, Dean: College Research, Teaching and Learning. She joins UKZN from a corporate background. She said, ‘I am still enjoying my new job, although

Umholi Wase-SNPH Ubhale Ngokuhlanganyela Nabacwaningi Abahlonishwayo Kwi-Nature Review

Click here for English version Umholi kwezocwaningo wase-SNPH yase-UKZN, uDkt Tivani Mashamba-Thompson, usanda kubhala ku-Nature Review ngokuhlanganyela nabacwaningi abahlonishwayo base-Imperial College London; e-University College London (i-UCL); e-London School of Hygiene and Tropical Medicine (i-LSHTM); nase-Africa Health Institute (i-AHRI). Igama lombhalo wakhe belithi Taking Connected Mobile-health (mHeath) Diagnostics of Infectious Diseases to the Field. Lo mbhalo uhlinzeka ngolwazi olumqoka