Navigation
All news

Ithimba LaseNyuvesi I-Great University of Zimbabwe Livakashele iSikole Sezokwelapha Sase-UKZN

2017/10/26 01:40:04 PM

UKZN’s College of Health Sciences shared and exhibited its programmes with a visiting delegation from the Great University of Zimbabwe (GUZ).

 
 Ithimba lezihambeli lase-Great University of Zimbabwe nabasebenzi base-UKZN.
IKolishi LezeZempilo licobelelane ngolwazi futhi lwakhangisa ngezinhlelo zalo kwabebeyithimba ebelibavakashele lase-Great University of Zimbabwe (GUZ).

Leli thimba beliholwa uSolwazi Godfrey Muguti, oyilungu loMkhandlu e-GUZ, lihlale izinsuku ezinhlanu eKolishi becobelelana ngolwazi mayelana nohlelo zifundo, ukuthuthukiswa kwabasebenzi, nengqalasizinda yesikole ngenhloso yokusungula iKolishi Lezefundo ZezeMpilo e-GUZ.

Ithimba libambe umhlangano noyiDini eyibamba uSolwazi Ncoza Dlova, othisha bomkhakha, nabezolawulo, amaDini ezoCwaningo eKolishi, abezokufunda nokufundisa, abomtapo wolwazi wezokwelapha, abasebenzi basemalebhu, nothisha bezokwelapha.

Baphinde bavakashela iminyango, amalebhu nezizinda zokusebenzela kanye nohambo losuku ekhempasini yase-Pietermaritzburg.

UMuguti nethima lakhe: iSekelashansela lase-GUZ, uDkt Andrew Chindanya, noMabhalane Omkhulu wase-GUZ, uNkk Sinikiwe Gwatidzo, bakuthokozele kakhulu ukwamukelwa ngemfudumalo abakuthole kubasebenzi baseKolishi.

‘Siyabonga kakhulu kuwo wonke amadini, othisha, abaphathi nabasebenzi abasekela ukufundisa ngegalelo labo lokuqinisekisa ukuthi uhambo lwethu lube yimpumelelo kakhulu ngokucobelela ngolwazi abanalo njengoba benesikhathi eside besebenza eKolishi LezeMpilo,' kusho Muguti.

‘Kube yithuba lokufunda elikhulu esikholwa ukuthi lizosicabela indlela uma sesihlela noma sesisuthuthukisa iKolishi Lezifundo ZezeMpilo e-GUZ,’ kunezelela u-Gwatidzo. ‘Sithemba ukuthi loluhambo oluyingqophamlando luyisiqalo sobudlelwane besikhathi eside phakathi kwamanyuvesi womabili.’

U-Chindanya ubonge uSolwazi Thandinkosi Madiba nomholi wezokufunda : kwezokufunda nokufundisa, uDKT Serela Ramklass, ngokuhlanganisa lolu hlelo olunohlonze.

Ithimba lixhumane neKolishi ngenxa yobudlelwane obudala obuphakathi kuka-Muguti noMadiba. Uhlelo lwesonto lonke beluhlelwe u-Ramlakass ebambisene noDkt Margaret Matthews.

Nombuso Dlamini

Nombuso Dlamini

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved